پایگاه مبارزه با فرقه ضاله وهابیت : برنامه شب های آسمانی شنبه تا چهارشنبه ساعت 21 از شبکه قرآن با موضوعات مختلف دینی و نمایان ساختن چهره واقعی وهابیت http://pmwahabiyat.mihanblog.com 2018-10-17T14:50:03+01:00 text/html 2014-02-25T20:30:04+01:00 pmwahabiyat.mihanblog.com رضا علی اکبری برخی از مطالب برگزیده دسته جنایت های وهابیت علیه شیعه http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/33 <div class="rt-image rt-floatleft smallmargintop largemarginbottom" align="justify"><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/16" target="" title=""><img class="rt-image" src="http://dlkhuznin.persiangig.com/pmvahabiyat/159.jpg" alt="image" style="border: 0; float: right;" border="0" height="144" width="247"></a><font color="#993300"><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/16" target="" title=""><div class="rt-image rt-floatleft smallmargintop largemarginbottom" align="justify"><font color="#993300">وهابیت با حمایت دلارهای نفتی عربستان و با استفاده از شبکه های ماهواره ای با تمام تلاش به اسم دین برای خدمت به دشمنان دین به جنگ عقاید مسلمانان آمده است.جامعه اسلامی ایران پس سال ها از سلطه طاغوت با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) و حاکمیت ...<br></font></div></a></font></div><p class="smallmargintop" style="text-align: justify;"><br></p><p class="smallmargintop" style="text-align: justify;"><br></p><p class="smallmargintop" style="text-align: justify;"> </p><p class="smallmargintop"> </p><p class="smallmargintop"> </p><p class="smallmargintop"> </p><div class="rt-image rt-floatleft smallmargintop largemarginbottom"><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/17" target="" title=""><img class="rt-image" src="http://dlkhuznin.persiangig.com/pmvahabiyat/152.jpg" alt="image" style="border: 0; float: right;" border="0" height="76" width="79"></a></div><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/17" target="" title=""><p class="smallmargintop"><font color="#993300"><br> رد خون شیعه بر چهره وهابیت </font></p></a><p class="smallmargintop"><font color="#990000">نسل متعصب و متحجر وهابی که همه مسلمین غیر از خود را مشرک...</font></p><p class="smallmargintop"> </p><div class="rt-image rt-floatleft smallmargintop largemarginbottom"><font color="#990000"><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/10" target="" title=""><img class="rt-image" src="http://dlkhuznin.persiangig.com/pmvahabiyat/154.jpg" alt="image" style="border: 0; float: right;" border="0" height="76" width="79"></a></font></div><p class="smallmargintop"><font color="#990000"><br><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/10" target="" title=""><font color="#990000">جنایات وهابیت در طول تاریخ علیه شیعه </font></a></font></p><p class="smallmargintop"><font color="#990000">محمّد بن عبد الوهّاب با اعلام جهاد علیه مسلمانان به اتهام کفر، شرک&nbsp; ...</font></p><p class="smallmargintop"> </p><div class="rt-image rt-floatleft smallmargintop largemarginbottom"><font color="#990000"><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/9" target="" title=""><img class="rt-image" src="http://dlkhuznin.persiangig.com/pmvahabiyat/155.jpg" alt="image" style="border: 0; float: right;" border="0" height="76" width="79"></a></font></div><p class="smallmargintop"><font color="#990000"><br><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/9" target="" title=""><font color="#990000"> وهابیت، علیه شیعه و در خدمت استعمار </font></a></font></p><p class="smallmargintop"><font color="#990000">از ابتدای دهه اول قرن بیستم در شبه جزیره عربستان حرکتی آغاز شد که&nbsp; ...</font></p><p class="smallmargintop"> </p><div class="rt-image rt-floatleft smallmargintop largemarginbottom"><div class="rt-image rt-floatleft smallmargintop largemarginbottom"><div class="rt-image rt-floatleft smallmargintop largemarginbottom"><div class="rt-image rt-floatleft smallmargintop largemarginbottom"><div class="rt-image rt-floatleft smallmargintop largemarginbottom"><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/12" target="" title=""><img class="rt-image" src="http://dlkhuznin.persiangig.com/pmvahabiyat/157.jpg" alt="image" style="border: 0; float: right;" border="0" height="76" width="79"></a><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/12" target="" title=""><p class="smallmargintop"><font color="#990000"><br>بررسی شیوه‌های تبلیغی وهابیت علیه شیعه</font></p></a></div><p class="smallmargintop"><font color="#990000">در رابطه با بحث وهابیت، اگر بخواهم در یك جمله عرض كنم، با توجه به امكانات ...</font></p><p class="smallmargintop"><br></p><p class="smallmargintop"> </p><div class="rt-image rt-floatleft smallmargintop largemarginbottom"><div class="rt-image rt-floatleft smallmargintop largemarginbottom"><http: dlkhuznin.persiangig.com="" pmvahabiyat="" 147.jpg"="" border="0" alt="image" width="79" height="76" style="border: 0; float: right;"></http:></div></div><div class="rt-image rt-floatleft smallmargintop largemarginbottom" align="center"><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/20" target="" title=""><img class="rt-image" src="http://dlkhuznin.persiangig.com/pmvahabiyat/161.jpg" alt="image" style="border: 0; float: right;" border="0" height="76" width="79"></a></div><div class="rt-image rt-floatleft smallmargintop largemarginbottom" align="center"><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/19" target="" title=""><img class="rt-image" src="http://dlkhuznin.persiangig.com/pmvahabiyat/149.jpg" alt="image" style="border: 0; float: right;" border="0" height="76" width="79"></a></div><div class="rt-image rt-floatleft smallmargintop largemarginbottom" align="center"><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/17" target="" title=""><img class="rt-image" src="http://dlkhuznin.persiangig.com/pmvahabiyat/152.jpg" alt="image" style="border: 0; float: right;" border="0" height="76" width="79"></a></div><div class="rt-image rt-floatleft smallmargintop largemarginbottom" align="center"><div class="rt-image rt-floatleft smallmargintop largemarginbottom"><div class="rt-image rt-floatleft smallmargintop largemarginbottom"><div class="rt-image rt-floatleft smallmargintop largemarginbottom"><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/15" target="" title=""><img class="rt-image" src="http://dlkhuznin.persiangig.com/pmvahabiyat/158.jpg" alt="image" style="border: 0; float: right;" border="0" height="76" width="79"></a></div></div></div></div></div></div></div><div class="rt-image rt-floatleft smallmargintop largemarginbottom" align="center"><div class="rt-image rt-floatleft smallmargintop largemarginbottom"><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/28" target="" title=""><img class="rt-image" src="http://dlkhuznin.persiangig.com/pmvahabiyat/151.jpg" alt="image" style="border: 0; float: right;" border="0" height="76" width="79"></a></div></div><div class="rt-image rt-floatleft smallmargintop largemarginbottom" align="center"><div class="rt-image rt-floatleft smallmargintop largemarginbottom"><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/21" target="" title=""><img class="rt-image" src="http://dlkhuznin.persiangig.com/pmvahabiyat/150.jpg" alt="image" style="border: 0; float: right;" border="0" height="76" width="79"></a></div></div><div class="rt-image rt-floatleft smallmargintop largemarginbottom"><br><br><br><br><br></div></div> text/html 2014-02-24T20:30:42+01:00 pmwahabiyat.mihanblog.com رضا علی اکبری برخی از فیلم و کلیپ های برگزیده http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/49 <div align="center">[http://www.aparat.com/v/bRj41]<br><br></div><img src="http://dlkhuznin.persiangig.com/imamtv/rela.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><table style="border: 2px dashed rgb(0, 102, 0); border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(153, 255, 153); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" cellpadding="1" cellspacing="2" align="" height="495" width="326"><tbody><tr align="justify"><td style="border:2px dashed #006600; border-collapse: collapse;">&nbsp;<img src="http://dlkhuznin.persiangig.com/pmvahabiyat/303.png" alt="" align="right" border="0" height="78" hspace="0" vspace="0" width="78"><div class="Onvan_M110"><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/42" target="" title=""><font color="#660000" size="2">نماهنگ زیبا ، حزب الله : ما به شیعه بودنمان افتخار می کنیم</font></a></div></td></tr><tr><td style="border:2px dashed #006600; border-collapse: collapse;">&nbsp;<img src="http://dlkhuznin.persiangig.com/pmvahabiyat/306.jpg" alt="" align="right" border="0" height="77" hspace="0" vspace="0" width="77"><div class="Onvan_M110" align="justify"><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/45" target="" title=""><font color="#660000" size="2">حمله وهابیون لعین به حرم امامین عسگریین روحی لهما الفداء</font></a></div></td></tr><tr><td style="border:2px dashed #006600; border-collapse: collapse;">&nbsp;<img src="http://dlkhuznin.persiangig.com/pmvahabiyat/308.jpg" alt="" align="right" border="0" height="76" hspace="0" vspace="0" width="76"><div class="Onvan_M110" align="justify"><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/47" target="" title=""><font color="#660000" size="2">ضرب و شتم فجیع حجاج شیعه توسط وهابیون در سرزمین وحی </font></a></div></td></tr><tr align="justify"><td style="border:2px dashed #006600; border-collapse: collapse;"><div><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/41" target="" title=""><img src="http://dlkhuznin.persiangig.com/pmvahabiyat/302.jpg" alt="" align="right" border="0" height="77" hspace="0" vspace="0" width="76"></a></div><div align="justify"><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/41" target="" title=""><div class="Onvan_M110" align="center"><font style="direction: rtl;" color="#660000" size="2"> </font></div></a><br><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/41" target="" title=""><font style="direction: rtl;" color="#660000" size="2">جنایات وهابی ها و تکفیری ها..</font></a><br><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/41" target="" title=""><div class="Onvan_M110" align="center"><font style="direction: rtl;" color="#660000" size="2"> </font></div></a></div></td></tr><tr align="justify"><td style="border:2px dashed #006600; border-collapse: collapse;">&nbsp;<img src="http://dlkhuznin.persiangig.com/pmvahabiyat/307.jpg" alt="" align="right" border="0" height="77" hspace="0" vspace="0" width="79"><div class="Onvan_M110"><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/46" target="" title=""><font color="#660000" size="2">جنایات وهابیون در سوریه </font></a></div></td></tr><tr><td style="border:2px dashed #006600; border-collapse: collapse;">&nbsp;<img src="http://dlkhuznin.persiangig.com/pmvahabiyat/301.jpg" alt="" align="right" border="0" height="76" hspace="0" vspace="0" width="79"><div class="Onvan_M110" align="justify"><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/39" target="" title=""><font color="#660000" size="2"> اعتراف و عصبانیت وهابیون از موج شیعه گری در دنیا</font></a></div></td></tr></tbody></table><br> text/html 2014-02-23T20:37:23+01:00 pmwahabiyat.mihanblog.com رضا علی اکبری برخی از تصاویر برگزیده دسته جنایت های وهابیت علیه شیعه http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/38 <div align="justify"><img src="http://dlkhuznin.persiangig.com/pmvahabiyat/gallary3/215.jpg" alt="" align="right" border="0" height="145" hspace="0" vspace="0" width="246"><font color="#993300" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">شما می توانید برای مشاهده تصاویر به بخش گالری تصاویر وبلاگ رفته و یا به پایین همین صفحه رفته و یکی از مجموعه های برگزیده را انتخاب کنید.<br><br><br><br><br><br><br><br></font><table style="border: 2px dashed rgb(0, 102, 0); border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(153, 255, 153); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" cellpadding="1" cellspacing="2" align="" height="320" width="381"><tbody><tr><td style="border:2px dashed #006600; border-collapse: collapse;width: 530 px;"><div class="Onvan_M110"><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/36" target="" title=""><img src="http://dlkhuznin.persiangig.com/pmvahabiyat/gallary3/210.JPG" alt="" align="right" border="0" height="76" hspace="0" vspace="0" width="78"></a><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/36" target="" title=""><font color="#660000" size="2">جنایت وهابیون:لطفا اگر ناراحتی قلبی دارید نگاه نکنید</font></a><font color="#660000" size="2"><br></font><font color="#660000" size="1"><font size="2">در این بخش مجموعه یازده تصویر از جنایت وهابیون ...</font><br></font></div></td></tr><tr><td style="border:2px dashed #006600; border-collapse: collapse;width: 530 px;"><div class="Onvan_M110"><font size="2"><font color="#660000">&nbsp;</font></font><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/37" target="" title=""><img src="http://dlkhuznin.persiangig.com/pmvahabiyat/gallary5/246.jpg" alt="" align="right" border="0" height="77" hspace="0" vspace="0" width="76"></a><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/37" target="" title=""><font size="2"><font color="#660000">تصاویری از تخریب اماکن مقدس شیعه توسط وهابیون</font></font></a><font size="2"><font color="#660000"><br>در این بخش مجموعه یازده تصویر از تخریب اماکن...</font></font><br></div></td></tr><tr><td style="border:2px dashed #006600; border-collapse: collapse;width:530 px;"><div class="Onvan_M110"><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/34" target="" title=""><img src="http://dlkhuznin.persiangig.com/pmvahabiyat/gallary1/173.jpg" alt="" align="right" border="0" height="77" hspace="0" vspace="0" width="78"></a><font color="#660000" size="2"> <a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/34" target="" title=""><font color="#660000" size="2"><font color="#660000" size="2">کاریکاتورهایی با موضوع وهابیت و اندیشه های وهابیت</font></font></a></font><font color="#660000" size="2"><br>در این بخش مجموعه یازده کاریکاتور از وهابیت و ...<br></font></div></td></tr><tr align="justify"><td style="border:2px dashed #006600; border-collapse: collapse;width: 530 px;"><div class="Onvan_M110"><a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/35" target="" title=""><img src="http://dlkhuznin.persiangig.com/pmvahabiyat/gallary2/195.jpg" alt="" align="right" border="0" height="77" hspace="0" vspace="0" width="77"></a><font color="#660000" size="2">کاری<a href="http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/35" target="" title=""><font color="#660000" size="2">کاتورهایی با موضوع وهابیت و اندیشه های آنها</font></a></font><font color="#660000" size="2"><br>در این بخش مجموعه یازده کاریکاتور از وهابیت و ...</font><br></div></td></tr></tbody></table><font color="#993300" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br></font></div> text/html 2014-02-17T23:34:45+01:00 pmwahabiyat.mihanblog.com رضا علی اکبری مرز میان کفر و اسلام از نظر سیره و روش پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) چیست؟ http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/32 <div align="justify"><font color="#993300" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><img src="http://dlkhuznin.persiangig.com/pmvahabiyat/157.jpg" alt="" align="right" border="0" height="132" hspace="0" vspace="0" width="179">سیوطی – از استوانه‌های علمی اهل سنت – در <span class="1Char2"><span style="mso-ansi-font-weight: normal"><span style="font-size: 11pt; line-height: 200%; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 12.0pt" lang="FA">الدر المنثور</span></span></span> و آلوسی در <span class="1Char2"><span style="mso-ansi-font-weight: normal"><span style="font-size: 11pt; line-height: 200%; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 12.0pt" lang="FA">روح المعانی</span></span></span>، یک قضیه خیلی زیبایی را مطرح می‌کنند از قول ابن عباس که عقبة بن أبی معیط که از سران کفار قریش بود، خیلی علاقه داشت که وقتی از سفر برمی‌گشت، اطعام مفصلی...<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br></font></div> text/html 2014-02-16T23:28:18+01:00 pmwahabiyat.mihanblog.com رضا علی اکبری سوال درباره یک حدیث از امام علی ع درباره جنگ شیعه علیه تکفیری گری http://pmwahabiyat.mihanblog.com/post/31 <div align="justify"><font color="#993300" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><img src="http://dlkhuznin.persiangig.com/pmvahabiyat/149.jpg" alt="" align="right" border="0" height="129" hspace="0" vspace="0" width="180">چندی پیش به حدیث زیر در یکی از مجلات برخوردم به نظر شما آیا این حدیث سندیت دارد؟</font><font color="#993300" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><font size="2">امام علی (ع) فرمود: "سوگند به خدایی که دانه را شکافت و آفریدگان را آفرید، آنان [ایرانیان] برای بازگرداندن شما به دین اسلام، با شما به نبرد برمی خیزند، چنان که شما برای اسلام آوردن در میانشان شمشیر کشیدید".<br><br><br><br><br><br><br><br><br></font></font></div>